دیکشنری م منبع رادیویی (radio source)


منبع رادیویی (radio source)

منبع رادیویی یک ستاره یا دیگر انواع اجرام موجود در فضاست که از خود امواج رادیویی گسیل می کند.

اخترشناسان رادیویی، تپ های ارسال شده از منابع رادیویی را جمع آوری می کنند و مورد مطالعه قرار می دهند.

منبع :  www.noojum.com