دیکشنری ب بازگشت (re-entry)


بازگشت (re-entry)

بازگشت، توصیف مراجعت و فرود یک کپسول یا شاتل فضایی از فضاست. یک شیء به هنگام بازگشت به جو زمین، به دلیل سایش هوا بسیار داغ می گردد. این عمل اصطکاک نام دارد.

وسایل نقلیۀ بازگشت توسط مواد مقاوم حرارتی محافظت می گردند.

منبع :  www.noojum.com