دیکشنری ل لوناخود (Lunokhod)


لوناخود (Lunokhod)

لوناخود، یک وسیلۀ بدون سرنشین است که برای سفر به ماه طراحی گردیده است. اولین لوناخود از یک فضا پیمای تحقیقاتی لونای شوروی در سال 1970 میلادی بر سطح ماه قرار گرفت. این وسیله هشت چرخ داشت و با نیروی باطری کار می کرد.

لوناخودها به وسیلۀ سیگنال های رادیویی از زمین هدایت و رانده می شوند.

منبع :  www.noojum.com