دیکشنری ج جدي (Capricornus)


جدي (Capricornus)

جدي يا درياي بز يكي از صور فلكي منطقه البروج است. جدي منطقه وسيعي را در جنوب استواي سماوي پوشانده است. صورت فلكي جدي بين صورت فلكي قوس و صورت فلكي دلو قرار دارد. صورت فلكي جدي ستاره درخشان واقعي ندارد و به سادگي رويت نمي‌گردد. درخشانترين ستاره‌هاي اين صورت فلكي يك ستاره دوتايي است كه با چشم غير مسلح قابل رويت است.

يك خوشه كروي شكل از ستارگان در كنار صورت فلكي جدي وجود دارد.

منبع :  www.noojum.com