دیکشنری د ديسكاوري (Discovery)


ديسكاوري (Discovery)

ديسكاوري نام يك شاتل فضايي است. اين سومين فضاپيماي مدار گرد عملياتي است. ديسكاوري در اوت 1984 ميلادي اولين پرواز خود را انجام داد.

ديسكاوري اولين عمليات نجات براي دو ماهواره شكسته شده در فضا را انجام داد.

منبع :  www.noojum.com