دیکشنری ش شتاب (acceleration)


شتاب (acceleration)

شتاب، افزايش سرعت يك جسم متحرك در يك گستره زماني است. واحد اندازه‌گيري شتاب متر بر مجذور ثانيه مي‌باشد. متضاد شتاب، ترمز يا تاخير است.

دانشمندان شتاب راكت را اندازه‌گيري كردند.

منبع :  www.noojum.com