دیکشنری آ آلودگی نوری (light pollution)


آلودگی نوری (light pollution)

آلودگی نوری، نامی است که اخترشناسان به نوری که در مطالعات آنها به هنگام شب در آسمان تداخل پیدا می کند، داده اند. این نوری است که به وسیلۀ چراغ های خیابان ها و چراغ های نورانی ساختمان های شهر، به آسمان می رود. برای جلوگیری از آلودگی نوری، رصدخانه ها در مکان هایی مانند صحراها و بالای کوه ها ساخته می شوند.

آلودگی نوری اطراف زمین می تواند به وسیلۀ فضانوردان در فضا دیده شود.

منبع :  www.noojum.com