دیکشنری ع عقرب X-1 (Scorpius x-1)


عقرب X-1 (Scorpius x-1)

عقرب ایکس- 1 یک منبع اشعه X می باشد. این منبع درخشانترین منبع اشعه X در آسمان می باشد. عقرب X-1 ستاره ای دو تایی است.

دانشمندان تپ های اشعه X را از عقرب X-1 مورد مطالعه قرار دادند.

منبع :  www.noojum.com