دیکشنری ف فرکانس (frequency)


فرکانس (frequency)

فرکانس، یک نوع کمیت اندازه گیری است. فرکانس تعداد دفعات اتفاق افتادن یک چیز را اندازه می گیرد. امواج الکترومغناطیسی توسط فرکانس قابل اندازه گیری هستند. برای یافتن فرکانس، تعداد امواج عبوری در یک نقطه مشخص در یک ثانیه اندازه گیری می شوند.

امواج رادیویی فرکانس کمتری نسبت به اشعه X دارند.

منبع :  www.noojum.com