دیکشنری آ آريل (Ariel)


آريل (Ariel)

آريل يكي از قمرهاي سياره اورانوس است. فضاپيماي وويجر 2 در ژانويه 1986 ميلادي از كنار آريل گذشت. سطح آن داراي گودال‌هايي بود. همچنين داراي شيارهايي طولاني و مستقيم و مناطقي با مواد نرم بود. اين قمر از يخ معمولي كه با صخره مخلوط شده، تشكيل شده است. مدار آريل در فاصله ميانگين 190930 كيلومتر از مركز اورانوس قرار دارد.

آريل قطري در حدود 1158 كيلومتر دارد.

منبع :  www.noojum.com