دیکشنری ا انکسار (شکست) (refraction)


انکسار (شکست) (refraction)

انکسار، لغتی برای توصیف چگونگی تغییر مسیر اشعه های نوری است. یک عدسی مسیر نوری را که از درون آن عبور می کند، تغییر می دهد؛ زیرا این عدسی موجب تغییر سرعت  نور می شود.

بعضی وسایل نوری مانند تلسکوپ های انکساری با انکسار نور کار می کنند.

منبع :  www.noojum.com