دیکشنری چ چتر نجات بادي (drogue parachute)


چتر نجات بادي (drogue parachute)

چتر نجات بادي يك چتر نجات كوچك است. چتر نجات مانند يك ترمز به منظور فرود آمدن آرام يك كپسول فضايي يا فضاپيماي در حال فرود عمل مي‌كند. همچنين چتر نجات بادي مي‌تواند براي بيرون كشيدن يك چتر نجات بزرگتر، از فضايي كه در آن بسته بندي شده است، مورد استفاده قرار گيرد.

چتر نجات بادي براي بازگرداندن ناو فرماندهي آپولو به زمين مورد استفاده واقع شد.

منبع :  www.noojum.com