دیکشنری ف فهرست مسییر (Messier's catalogue)


فهرست مسییر (Messier's catalogue)

فهرست مسییر لیستی از اجرام موجود در آسمان است. این فهرست توسط اخترشناس فرانسوی چارلز مسییر بیش از 200 سال پیش گردآوری شده است. امروزه اخترشناسان هنوز از فهرست مسییر استفاده می کنند. اجرام موجود در این فهرست توسط حرف M و یک عدد شناخته می شوند.

اخترشناسان آندرو میدای مارپیچی را بر اساس فهرست مسییر، شمارۀ M.31 می شناسند.

منبع :  www.noojum.com