دیکشنری و وستا (Vesta)


وستا (Vesta)

وستا سومين سيارك از نظر بزرگي و درخشانترين سيارك مي‌باشد. وستا قطري معادل 501 كيلومتر دارد. اين سيارك گاهي با چشم غير مسلح نيز رويت مي‌گردد. مدار وستا بين مريخ و مشتري قرار دارد. وستا سطحي سنگي با قابليت انعكاسي زياد دارد.

منبع :  www.noojum.com