دیکشنری د دب اصغر (Ursa Minor)


دب اصغر (Ursa Minor)

دب اصغر یا خرس کوچک، یک صورت فلکی در نیمکرۀ شمالی است. یکی از ستارگان دب اصغر جدی یا ستاره قطبی است.

دب اصغر گاهی ملاقۀ کوچک تر نیز خوانده می شود.

منبع :  www.noojum.com