دیکشنری ت تلسكوپ چند آينه اي اشعه x (x-ray multimirror telescope (XMT)


تلسكوپ چند آينه اي اشعه x (x-ray multimirror telescope (XMT)

تلسكوپ چند آينه اي اشعه x پروژه اي از آژانس فضايي اروپا مي باشد. اين پروژه شامل يك رصدخانه مدار گرد است و اطلاعاتي را براي حداقل 10 سال به زمين ارسال خواهد كرد.

تلسكوپ چند آينه اي اشعه x اطلاعات بسيار زيادي را جهت مطالعه دانشمندان ارائه خواهد داد.

منبع :  www.noojum.com