دیکشنری آ آئروديناميك (aerodynamics)


آئروديناميك (aerodynamics)

آئروديناميك، مطالعه چگونگي رفتار اجسام به هنگام حركت در گازهايي مانند هوا است. همچنين مطالعه چگونگي حركت گازها در خلاف جهت يا در اطراف اجسام جامد است. آئروديناميك، چگونگي پرواز يك هواپيما و يا فضاپيما را موقع حركت در جو زمين توضيح مي‌دهد.

آنها آئروديناميك راكتها را مطالعه كردند تا راه‌هايي براي سرعت بخشيدن به پرواز آنها بيابند.

منبع :  www.noojum.com