دیکشنری ت تپ (signal)


تپ (signal)

یک تپ، نوعی پیام است. این پیام اطلاعات را از جایی به جای دیگر حمل می کند. انواع مختلف تشعشعات الکترومغناطیسی به عنوان تپ ها توسط آنتن های معمولی اطلاعات برای پیدا کردن مکانی که این تپ ها می آیند، استفاده می کنند.

دانشمندان دریافتند که تپ ها از یک منبع رادیویی قوی می آیند.

منبع :  www.noojum.com