دیکشنری س سوخت مایع (liquid fuel)


سوخت مایع (liquid fuel)

سوخت مایع نوعی سوخت است که در راکت ها برای فضاپیماها مورد استفاده قرار می گیرد. این سوخت معمولاً اکسیژن یا هیدروژن است. این عناصر به طور معمولی گاز هستند اما وقتی که تحت فشار قرار می گیرند به مایع تبدیل می شوند.

در راکت ها سوخت مایع استفاده می شود، چون ساده تر از گاز تبدیل و پمپاژ می شود.

منبع :  www.noojum.com