دیکشنری م متلاشي شدن (decay)


متلاشي شدن (decay)

متلاشي شدن، توصيف اتمام مدار يك قمر مصنوعي است. متلاشي شدن، كاهش كند ولي پيوسته در ارتفاع مدار است. متلاشي شدن در مدارهاي نزديك به زمين براي ماهواره‌ها اتفاق مي‌افتد. اين عمل توسط جو زمين هنگامي صورت مي‌گيرد كه مانند يك ترمز مانع حركت ماهواره‌ها مي‌شود. سرانجام ماهواره به داخل لايه‌هاي پايين‌تر جو زمين مي‌افتد، سپس در جو زمين تكه تكه شده و مشتعل مي‌گردد.

مدار ماهواره به هنگامي متلاشي شد كه دوباره وارد جو زمين شد.

منبع :  www.noojum.com