دیکشنری ر رادیواکتیویته (پرتوزایی) (radioactivity)


رادیواکتیویته (پرتوزایی) (radioactivity)

رادیواکتیویته نوعی انرژی است. این نوع انرژی هنگامی که هستۀ یک اتم رادیواکتیو، یک یا چند ذره خود را مانند پروتون ها یا نوترون ها خارج می کند، به دست می آید. این عمل، ذره یا انرژی رادیواکتیو آزاد می کند.

به هنگام خلق جهان، مقادیر زیادی تشعشعات رادیواکتیو آزاد گردید.

منبع :  www.noojum.com