دیکشنری پ پرتو (beam)


پرتو (beam)

پرتو يك جريان باريك ذرات يا امواج است. پرتوها مي‌توانند از ذراتي مانند الكترون‌ها يا از تشعشعات الكترومغناطيسي مانند امواج راديويي كه با آن انرژي عبور مي‌كند، باشند.

پرتوي امواج راديويي توسط آنتن دريافت مي‌شود.

منبع :  www.noojum.com