دیکشنری ا انرژی هسته ای (nuclear energy)


انرژی هسته ای (nuclear energy)

انرژی هسته ای، گونه ای از انرژی است. انرژی هسته ای به هنگام تغییرات ایجاد شده در ذرات هستۀ یک اتم رها می گردد. سه شکل انرژی هسته ای وجود دارد: شکاف هسته ای، همجوشی هسته ای و واکنش حرارتی هسته ای . حرارت و تشعشعات توسط انرژی هسته ای بیرون داده یا گسیل داده می شود.

سوخت برخی فضاپیماهای تحقیقاتی، انرژی هسته ای است.

منبع :  www.noojum.com