دیکشنری آ آزمایشگاه فضایی (Spacelab)


آزمایشگاه فضایی (Spacelab)

آزمایشگاه فضایی یک ایستگاه کوچک و قابل استفادۀ مجدد می باشد که توسط آژانس فضایی اروپا ساخته شده است. آزمایشگاه فضایی در قسمت حمل بار یک شاتل فضایی جا می گیرد. این آزمایشگاه، یک آزمایشگاه فضایی است. اعضای آزمایشگاه فضایی مطالعات پزشکی و مشاهدات زمینی نیز انجام می دهند.

متخصصان حمل بار تا هنگامی که شاتل در مدار است، روی آزمایشگاه فضایی کار می کنند.

منبع :  www.noojum.com