دیکشنری ت تصویر رنگی دروغین (false – colour image)


تصویر رنگی دروغین (false – colour image)

تصویر رنگی دروغین نوعی تصویر است. تصویر رنگی دروغین تصویری از رنگ هاست که معمولاً توسط چشم غیر مسلح دیده نخواهد شد. اخترشناسان از تصویر رنگی دروغین برای روشن شدن جزئیات تصویری که با رنگ عادی دیده نمی شود، استفاده می کنند. تصویر رنگی دروغین همچنین برای ساختن تصاویری که چشم قادر به دریافت آنها از طریق اطلاعات جمع آوری شده از طول موج تشعشعات الکترومغناطیسی است، مورد استفاده قرار می گیرد.

سطح زهره بع طریقۀ تصویر رنگی دروغین نقشه برداری شده است.

منبع :  www.noojum.com