دیکشنری ن نانومتر (nanometer)


نانومتر (nanometer)

نانومتر، یک واحد اندازه گیری است. این واحد یک هزار میلیونم یک متر است. نانومتر برای اندازه گیری طول موج نور و دیگر اشکال تشعشعات الکترومغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرد.

مخفف نانومتر nm است.

منبع :  www.noojum.com