دیکشنری چ چشمک زنی (پراکندگی) (scintillation)


چشمک زنی (پراکندگی) (scintillation)

چشمک زنی، توصیف سوسوزدن نور یک ستاره است. این عمل به هنگام گذشتن نور از جو آشفتۀ زمین به وقوع می پیوندد. به هنگام مشاهدۀ ستارگان، به نظر می رسد که آنها از لحاظ درخشش به سرعت در حال تغییرند.

چشمک زنی می تواند رؤیت واضح یک ستاره را در یک تلسکوپ کوچک، با مشکل روبرو سازد.

منبع :  www.noojum.com