دیکشنری س ستارۀ شراره ای (flare star)


ستارۀ شراره ای (flare star)

ستارۀ شراره ای نوعی ستاره کوتوله است. ستارۀ شراره ای با گذشت زمان براق تر می گردد. این افزایش درخشندگی ممکن است بیش از مقدار قدر آن باشد. دانشمندان قادر به پیش بینی نیستند که چه موقع ستارۀ شراره ای درخشنده می گردد. ممکن است این درخشندگی فقط چند دقیقه به طول بینجامد. دانشمندان بر این باورند که ممکن است انرژی موجود در ستارۀ شراره ای از همان نوع انرژی موجود در شرارۀ خورشیدی باشد.

پروکسیما یا قنطورس نزدیکترین ستاره به خورشید، یک ستارۀ شراره ای است.

منبع :  www.noojum.com