دیکشنری س ستارۀ چندگانه (multiple star)


ستارۀ چندگانه (multiple star)

ستارۀ چندگانه، گروهی متشکل از سه یا بیش از سه ستاره است که در مدار خود به دور یکدیگر می گردند. این گروه ستاره توسط گرانش در کنار یکدیگر مانده اند. بعضی اوقات ستاره های دوتایی نیز در گروه ستاره های چندگانه قرار می گیرد.

ستارۀ رجل الجبار در پای جباری ها (شکارچی) ، یک سیستک ستاره های چندگانه است که از پنج ستاره تشکیل شده است.

منبع :  www.noojum.com