دیکشنری د دریای ماه (mare)


دریای ماه (mare)

دریای ماه، لکه ای عظیم و تیره بر روی سطح ماه است. اخترشناسان زمانی معتقد بودند که این لکه ها دریاهایی هستند. این دریاهای ماه امروز تحت عنوان گودال هایی که با صخره هایی تیره رنگ پر شده اند، شناخته می شوند.

دریای ماه معادل کلمۀ لاتین «دریا» است.

منبع :  www.noojum.com