دیکشنری ت تصحيح مسير (course correction)


تصحيح مسير (course correction)

تصحيح مسير، يك تغيير جزيي است كه در سرعت فضاپيما ايجاد مي‌شود. تصحيح مسير تضمين مي‌كند كه فضاپيما در طول سفر كاملاً از مسير درست براي مقصد رسيدن استفاده نمايد و همچنين رسيدن آن به مقصد در زمان مناسب باشد. يك تصحيح مسير، همچنين يك مانور تغيير خط براي تصحيح مسير يا TCM خوانده مي‌شود.

دانشمندان براي تصحيح مسير از كامپيوترها كمك مي‌گيرند.

منبع :  www.noojum.com