دیکشنری ت تربیع آخر (last quarter)


تربیع آخر (last quarter)

تربیع آخر، اصطلاحی است که برای توصیف یک حالت ماه به کار می رود. از شروع تربیع آخر ماه نصف می شود. ماه پس از پایان دورۀ هفت روزه، کوچک می گردد و دیگر هیچ دیده نمی شود. این زمانی است که ماه جدید شروع می شود و به آغاز تربیع اول می انجامد.

زمانی که ماه در حالت تربیع آخر است، فقط نیمی از سطح آن دیده می شود.

منبع :  www.noojum.com