دیکشنری آ آینه (mirror)


آینه (mirror)

آینه، ورقی شیشه ای است که یک طرف آن با نقره پوشیده شده است و نور را منعکس می سازد. تلسکوپ های انعکاسی از آینه برای جمع کردن و تغییر دادن مسیر نور استفاده  می کنند.

آینۀ اصلی بزرگترین تلسکوپ انعکاسی دنیا، قطری معادل شش متر دارد.

منبع :  www.noojum.com