دیکشنری س سحابی سمحاق (پرده) (Veil nebula)


سحابی سمحاق (پرده) (Veil nebula)

سحابی سمحاق یک سحابی در صورت فلکی دجاجه (ماکیان) است. سحابی سمحاق قسمتی از یک سحابی دایره ای باقی مانده از یک ابر نواختر است. چنین تصور می شود که این سحابی 2500 سال نوری از زمین فاصله دارد و همچنین تصور می شود عمر آن 30000 سال باشد.

سحابی سمحاق زمانی به طور کامل محو خواهد شد.

منبع :  www.noojum.com