دیکشنری ه هدایت اینرسی (inertial guidance)


هدایت اینرسی (inertial guidance)

هدایت اینرسی یکی از راه های نگه داشتن راکت در مسیر خود می باشد. هدایت اینرسی شامل سه ژیروسکوپ (گردش نما) می باشد که در مقابل نیروهایی که درصدد تغییر سرعت یا مسیر راکت هستند، مقاومت می کنند. این ژیروسکوپ ها سیگنال هایی را به کامپیوتری که در قسمت تصحیح ضروری سرعت و مسیر کار می کند، می فرستند.

راکت سیستم هدایت اینرسی آن را در مسیر از قبل تعیین شده اش نگه داشت.

منبع :  www.noojum.com