دیکشنری م ماه گَردها (Lunar Orbiters)


ماه گَردها (Lunar Orbiters)

ماه گردها مجموعه ای فضاپیماهای تحقیقاتی امریکایی بودند. آنها ماهواره هایی بودند که در مداری به دور ماه قرار گرفته و اطلاعاتی به زمین ارسال می کردند. پنج ماه گرد تحقیقاتی وجود داشت که اولین آنها در سال 1966 میلادی پرتاب گردید.

عکس هایی که به وسیلۀ ماه گردها فرستاده شد، باعث به دست آمدن نقشه های دقیقی از ماه شد.

منبع :  www.noojum.com