دیکشنری ل لکۀ قرمز عظیم (Great Red Spot)


لکۀ قرمز عظیم (Great Red Spot)

لکۀ قرمز عظیم، یک قسمت بزرگ قرمز رنگ به روی سیارۀ مشتری است. به نظر می رسد این لکه حداقل 300 سال بر روی مشتری بوده است. چرخش این لکه، هر شش روز یکبار بر خلاف جهت عقربه های ساعت به دور خود می باشد. اکثر دانشمندان بر این باورند که لکۀ قرمز عظیم، مرکز یک طوفان عظیم است.

لکۀ قرمز عظیم، طولی حدود 40200 کیلومتر و عرضی معادل 32000 کیلومتر دارد.

منبع :  www.noojum.com