دیکشنری ف فعاليت فراوسيله‌اي (extra-vehicular activity) (EVA)


فعاليت فراوسيله‌اي (extra-vehicular activity) (EVA)

فعاليت فرا وسيله‌اي، توصيف قدم زدن در فضاست اولين شخصي كه اين كار را انجام داد، يك كيهان نورد از اتحاد جماهير شوروري بود. او براي 10 دقيقه فضاپيماي خود وسخود را ترك كرد. تمام فعاليتهاي فراوسيله‌اي بايد با پوشيدن لباس فضايي انجام گردد. اولين فضانوردها و كيهان نوردهايي كه فضاپيماهاي خود را ترك كردند، با طناب‌هايي به وسيله خود بسته شده بودند. فضانوردان فضاپيماهاي اخير، از يك واحد مانوري سرنشيندار استفاده كردند.

فعاليت فراوسيله‌اي براي فضانوردان جهت تعمير فضاپيمايشان مورد نياز است.

کاوشگر فوق فرابنفش (Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE)

کاوشگر فوق فرابنفش مأموریتی است که به وسیلۀ ناسا طراحی گردیده است. این مأموریت باید اطلاعاتی پیرامون همۀ منابع ماوراء بنفشی که نزدیک خورشید می توانند یافت شوند، جمع آوری کند. فضاپیما به دور خورشید خواهد چرخید و اطلاعاتی در سایۀ ایجاد شده توسط زمین جمع آوری خواهد کرد.

کاوشگر فوق فرابنفش از چهار تلسکوپ استفاده خواهد کرد.

منبع :  www.noojum.com