دیکشنری م مكانيك سماوي (celestial mechanics)


مكانيك سماوي (celestial mechanics)

مكانيك سماوي به مطالعه حركت اجرام نجومي گفته مي‌شود. مكانيك سماوي شامل مطالعه نيروهاي گرانشي كه بر اجرام تاثير مي گذارند، مي‌شود. مكانيك سماوي از نظريه گرانش نيوتن و قوانين حركت نيوتن براي توضيح و پيشگويي مدار سيارات، قمرها، سيارك‌ها و ستاره‌هاي دنباله دار استفاده مي‌كند.

گرانش مهمترين قسمت مكانيك سماوي است.

منبع :  www.noojum.com