دیکشنری ا اتحادیۀ بین المللی اخترشناسی (IAU)


اتحادیۀ بین المللی اخترشناسی (IAU)

اتحادیۀ بین المللی اخترشناسی،International Astronomical Union)) سازمان مخصوصی برای اخترشناسان سراسر دنیاست. این اتحادیه گزارش های مربوط به اکتشافات جدید را منتشر کرده و آگاهیهای اولیه ای راجع به دنباله دارها و دیگر وقایع اختر شناسی را تهیه می نماید.

هرکسی می تواند عضو IAU شود و انتشارات آنرا که سرشار از خبرهای اخترشناسی است، دریافت کند.

منبع :  www.noojum.com