دیکشنری ح حلقه (ring)


حلقه (ring)

حلقه، توصیف یک نوار دایره مانند است که اطراف برخی سیارات یافت می شود. زحل چندین هزار حلقه دارد که از سنگ، ریگ و غبار ساخته شده است. ضخامت این حلقه ها فقط یک کیلومتر است. مشتری، اوارنوس و نپتون نیز حلقه هایی دارند.

دانشمندان فکر می کنند که حلقه ها موادی هستند که به شکل اقمار در نیامده اند.

منبع :  www.noojum.com