دیکشنری س ستارۀ تی ثور (T Tauri star)


ستارۀ تی ثور (T Tauri star)

ستارۀ تی ثور، یک ستارۀ خیلی جوان است. ستارۀ تی ثور در مراحل زندگی ستاره ای، در مرحلۀ اولیه بسر می برد و هنوز در حال انقباض است. ستاره های تی ثور در حال کاهش جرم هستند و این جرم از دست رفته به صورت ابری گازی شکل در اطراف ستاره تشکیل می شود. بعضی از دانشمندان معتقدند که شاید سیستم های سیاره ای زمانی از این مواد تشکیل یافته اند. ستاره های تی ثور در ردۀ ستارگانی قرار دارند که به گروه ستارگان متغییر نام گذاری شده اند. این گروه در صورت فلکی ثور یا گاو که در نیمکرۀ شمالی واقع است قرار دارد.

تعداد زیادی از ستاره های تی ثور در ابری غبار آلود در صورت فلکی حوا یا مار افسای وجود دارند.

منبع :  www.noojum.com