دیکشنری م ماهواره (قمر) (satellite)


ماهواره (قمر) (satellite)

ماهواره، یک جسم موجود در مدار پیرامون یک جسم بزرگتر می باشد. دو نوع ماهواره وجود دارد. ماهواره های مصنوعی توسط انسان در مدار قرار گرفته اند، و ماهواره های طبیعی یا قمرها نیز به طور طبیعی در حال چرخش دور سیارات یافت می شوند.

ماه قمر زمین است.

منبع :  www.noojum.com