دیکشنری گ گانیمید (Ganymede)


گانیمید (Ganymede)

گانیمید، یک قمر است. این قمر یکی از چهار قمر گالیله ای مشتری است. مشتری روی هم 16 قمر دارد. گانیمید قطری حدود 5300 کیلومتر دارد. دو فضاپیمای تحقیقاتی وویجر از فراز گانیمید گذشته و تعدادی گودال در نواحی تاریک آن یافتند. آنها همچنین نواحی روشنی را یافتند که به نظر می رسد سطوحی از یخ باشند. احتمال وجود آب در زیر آنها نیز می رود.

گانیمید از عطارد بزرگتر است.

منبع :  www.noojum.com