دیکشنری د دلوي‌ها (Aquarids)


دلوي‌ها (Aquarids)

دلوي دو رگبار شهابي هستند. دلوي‌هاي اتا در هفته اول ماه مه ديده مي‌شوند. آنها به عنوان ذرات بر جاي مانده از ستاره دنباله‌دار هالي درنظر گرفته شده‌اند. دلوي‌هاي دلتا در هفته آخر جولاي ديده مي‌شوند. منشا آنها دقيقاً مشخص نيست.

به نظر مي‌رسد كه دلوي‌ها از صورت فلكي دلو سرچشمه مي‌گيرند.

منبع :  www.noojum.com