دیکشنری س سرعت (velocity)


سرعت (velocity)

سرعت، مقدار تندیی است که یک جرم در مسیر حرکت خود دارد. در اندازه گیری های سرعت شامل واحدهای طول و واحدهای زمان مثل متر بر ثانیه می باشد. هر جسم در حال حرکت، سرعتی متفاوت با جسم در حال حرکت دیگر دارد.

سرعت برای اشیاء غیر زنده به کار می رود.

منبع :  www.noojum.com