دیکشنری ف فهرست عمومی جدید (New General Catalogue)


فهرست عمومی جدید (New General Catalogue)

فهرست عمومی جدید، فهرستی از اجرام موجود در فضاست. تهیۀ این فهرست از سال 1888 میلادی آغاز گردید. بالغ بر 13000 جرم در این فهرست وجود دارد و در حدود 12000 آنها کهکشانند.

اجرام موجود در این فهرست توسط یک شماره و پیشوند NGC شناخته می شوند.

منبع :  www.noojum.com