دیکشنری ن نجومی (ستاره ای) (sidereal)


نجومی (ستاره ای) (sidereal)

نجومی هر چیزی را که در ارتباط با ستارگان است، توصیف می کند.

وقت نجومی زمانی است که توسط چرخش زمین نسبت به ستارگان اندازه گیری می شود.

رصدخانۀ سایدینگ اسپرینگ (Siding Spring Observatory)

رصدخانۀ سایدینگ اسپرینگ واقع در استرالیا است. این رصدخانه یک رصدخانۀ نوری است و دارای تلسکوپ های انعکاسی 66 سانتیمتری، 1 متری و 3/2 متری می باشد. این رصدخانه در ارتفاع 1000 متری برفراز کوه سایدینگ اسپرینگ واقع در نیوویلز جنوبی است.

رصدخانۀ سایدینگ اسپرینگ تحت تملک دانشگاه ملی استرالیا می باشد.

منبع :  www.noojum.com