دیکشنری م ماهواره پورله (SPOT)


ماهواره پورله (SPOT)

ماهواره پورله آبزروسیون دلاتیر (Satellite Pour l'Observation Terre) نام ماهواره ای است که توسط فرانسه به مدار زمین پرتاب گردیده است. این ماهواره ذخایز زمینی را مورد مطالعه قرار می دهد. دانشمندان توسط عکس های گرفته شده به وسیله این ماهواره قادرند مطالبی راجع به کانی ها، محصولات کشاورزی، آب و دیگر ذخایر را مورد مطالعه قرار دهند.

ماهواره پورله آبزروسیون دلاتیر عکس خیلی مفصل از اروپا گرفته است.

منبع :  www.noojum.com