دیکشنری د درخشش (luminosity)


درخشش (luminosity)

درخشش کلمه ای است که معنای آن درخشندگی نور تابیده شده از یک جرم در فضا است. درخشش با واحدی به نام وات اندازه گیری می گردد.

درخشش ستاره های متغیر لحظه به لحظه تغییر می کند.

منبع :  www.noojum.com